Pestprotocol

Pestprotocol

Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een verklaring van de Schaatsacademie, waarin is vastgelegd dat pestproblemen binnen onze organisatie op een bepaalde manier worden aangepakt. Deze werkwijze is vastgelegd in dit protocol. In het pestprotocol worden regels aangegeven wat er wel en niet toelaatbaar is. Iedereen die bij de Schaatsacademie Noordwest actief is of actief wordt, wordt geacht dit protocol te ondertekenen en zich hier aan te houden.

Waarom is er een pestprotocol?

In organisaties waarin mensen samenwerken kunnen medewerkers te maken krijgen met pestgedrag. Pestgedrag zorgt voor onveiligheid binnen onze teams, pestgedrag heeft een negatieve invloed op sporters en hun functioneren, pestgedrag heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de prestaties en kan verregaande invloed hebben op de kwaliteit van leven van de gepeste sporters. Pestgedrag kan ook leiden tot verzuim. Pestgedrag is daarom ongewenst en niet toelaatbaar binnen de Schaatsacademie Noordwest.

Plagen of pesten?

Plagen is vaak incidenteel, spontaan en onbezonnen negatief gedrag. Het kan een onschuldige eenmalige activiteit zijn waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijke en langdurige karakter ontbreekt en het plagen speelt zich af tussen twee min of meer gelijken.

Van pesten is sprake als dezelfde persoon regelmatig en systematisch wordt geïntimideerd, bedreigd of buitengesloten. Pesten is een vorm van agressie waarbij sprake van de macht van de pester en de onmacht van het slachtoffer.

Pesten is een probleem

Pesten is een wezenlijk probleem in onze maatschappij. Pestgedrag komt voor in alle lagen van de bevolking en alle leeftijdsgroepen.  Veel scholen en sportverenigingen hebben tegenwoordig een pestprotocol. Pesten sluit mensen buiten en is ziekmakend voor degenen die het treft. Niet alleen de sporter die gepest wordt leidt eronder, maar ook collega’s die toeschouwer zijn evenals het gezin van de gepeste sporter. Slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur blijvende schade ondervinden als gevolg van het pestgedrag.

Het pestproces

In het pestproces zijn zes groepen betrokken:

 • de pesters of treiteraars.
 • de gepesten of 'pispalen'.
 • de zwijgende middengroep (meelopers en angsthazen).
 • de trainers/coaches (soms zelf pester of slachtoffer).
 • de enkeling in de groep of het team met een ethisch bewustzijn en/of een hoge status, die het durft op te nemen voor het slachtoffer.

Doordat ook sociale processen een rol spelen zoals: sympathie, antipathie en machtsprocessen tussen de onderlinge groepen, alsmede machts- en prestatiegerichtheid en de macht van de sterkste, wordt het geheel complexer. Dit kan het soms lastig maken om pestproblemen op te lossen en uit te bannen.

Oorzaken van pestgedrag zijn onder andere; angst om zelf gepest te worden, het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is.

Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en de gepeste persoon, op de achtergrond is er een zwijgende groep mensen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook mensen die het pesten afkeuren maar die zich er niet mee durven te bemoeien uit angst om zelf gepest of buiten gesloten te worden.

Regels en afspraken

 1. We gaan binnen onze organisatie respectvol met elkaar om, dit geldt ook als we elkaar buiten de academie tegen komen.
 2. We beoordelen niemand op geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit of uiterlijk.
 3. We gebruiken geen non verbaal of verbaal geweld
 4. We sluiten niemand buiten.
 5. We noemen elkaar niet bij een bijnaam en schelden elkaar niet uit.
 6. We lachen elkaar niet uit en zetten niemand voor gek.
 7. We roddelen niet over elkaar.
 8. We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus.
 9. We houden rekening met elkaar en accepteren een ander zoals hij is.
 10. We laten nieuwkomers blijken dat ze welkom zijn en vangen ze goed op.
 11. We kiezen geen partij wanneer collega’s een conflict hebben.
 12. We schenken geen aandacht aan een pester maar maken melding van het negatieve gedrag
 13. We brengen elkaar op geen enkele manier schade toe.
 14. We blijven van elkaars eigendommen af.

De trainers, coaches en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie, wanneer zij zich schuldig maken aan pestgedrag vergroot dit de onveiligheid in het team extra.

Iedereen die actief is bij de Schaatsacademie Noordwest wordt geacht melding te maken van pestgedrag, ongeacht wie zich hieraan schuldig maakt.

Wanneer wordt geconstateerd dat er binnen onze organisatie wordt gepest, dan worden er stappen genomen om dit ongewenste gedrag te stoppen. De pester wordt aangesproken op zijn gedrag. Tevens kan een traject worden ingezet om de negatieve sfeer te verbeteren met behulp van een externe persoon of organisatie.

Wanneer desondanks het pestgedrag voortduurt en de pester niet bereid is zijn gedrag te veranderen zullen er sancties worden genomen. Dit kan zelfs leiden tot het afscheid nemen van de pester.  Pestgedrag wordt bij de Schaatsacademie Noordwest namelijk niet getolereerd en we zullen er alles aan doen om pesten te voorkomen of te stoppen.

Bij wie melding maken?

Pesten wordt in eerste instantie gemeld bij de eerst verantwoordelijke trainer van het team. De trainer zal vervolgens de personen die het betreft uitnodigen om samen, of los van elkaar, een gesprek te hebben om de situatie te inventariseren en de benodigde vervolgstappen in te zetten.

Een van de vervolgstappen kan zijn dat via melding aan het bestuur van de Schaatsacademie Noordwest een tuchtcommissie kan worden ingesteld om eigen onderzoek te doen en het bestuur te adviseren ten aanzien van te nemen maatregelen.

Sponsors

Partners